Social Recidivism – Inherent Self

by nicjondon

Bondage to Spiritual Faith
Spiritual Faith to Courage
Courage to Freedom
Freedom to Abundance
Abundance to Selfishness
Selfishness to Complacency
Complacency to Apathy
Apathy to Fear
Fear to Dependency
Dependency to Bondage

π                                                                                         π                                    
Ouroboros_Dragon
π                                                                                          π

Bondage to Spiritual Faith
Spiritual Faith to Courage
Courage to Freedom
Freedom to Abundance
Abundance to Selfishness
Selfishness to Complacency
Complacency to Apathy
Apathy to Fear
Fear to Dependency
Dependency to Bondage

 
Advertisements